Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Làm cho chị máy bay lên đỉnh